แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาคะแนน


หมายเหตุ * กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิฉะนั้นระบบจะไม่ดำเนินการปรับปรุงผลคะแนนให้ในวันทำการถัดไป
ข้อมูลพนักงาน
รหัสพนักงาน* :
ชื่อ-สกุล* :
โทรศัพท์* :
Email Address* :
ข้อมูลวิชาและอื่นๆ
วิชาที่พบปัญหา* :
คะแนนที่ทำได้* :
(กรอกเฉพาะตัวเลขเป็นเปอร์เซ็น)
ภาพหน้าจอเพื่อยืนยัน* :
ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น กรุณาแนบไฟล์ภาพให้ตรงกับวิชาที่แจ้ง
Copyright © 2017 G-Gratitude Co.,Ltd.