GSB e-Learning

Web Link

QRcode Line KM&elearning
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเรา


พค.ส.348/2560 แจ้งปิดระบบบริหารการเรียนรู้ (LMS) ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ
 กป.594/2560 e-Testing การฟอกเงินฯ สำหรับตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา" (เข้า ET6004)
พค.1234/60 ขอความร่วมมือพนักงานเข้ารับการอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ตามตัวชี้วัดปี 2560
พค.804/60 แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรใหม่ ปี 2560 หน่วยงานส่วนกลาง
พค.717/60 แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรใหม่ ปี 2560 สายงานกิจการสาขา
บค.ต.257/60 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลัก รายบุคคลของพนักงาน/ลูกจ้าง ครั้งที่ 1 ปี 2560 ผ่านระบบ Web HR
หลักสูตรการอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดร่วมปี 2560
ขอแจ้งกำหนดการจัดทำรายงานติดตามผลการอบรมผ่านระบบ e-Learning ตามตัวชี้วัดร่วม (KPIs) ปี 2560
บค.ต.103/60 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
บค.ต.65/60 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ประจำปี 2560 (สังกัดภาค 1-18)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์
พค.1350/59 การติดตามการสอบประมวลความรู้ สำหรับพนักงานใหม่ ประจำปี 2559
พค.302/59 แจ้งแผนการพัฒนาพนักงานใหม่ ประจำปี 2559
พค.1249/59 การสอบประมวลความรู้ ผ่านระบบ E-testing สำหรับพนักงานใหม่ประจำปี 2559
ายชื่อหลักสูตรออนไลน์ และจำนวนชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
แจ้งปิดหลักสูตร "TM5811 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต" ชั่วคราว ตามหนังสือ ผง.1183/2559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

Login เข้าระบบ LMS

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน