GSB e-Learning

Web Link

QRcode Line KM&elearning
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเรา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ (Star of Learner 2017)
ช่องทางในการแจ้งปัญหาผลคะแนนและวิธีการใช้งานระบบ
คู่มือการใช้งานระบบ e-Learning
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติผลการอบรมผ่านระบบ e-Learning และ Web HR
รายละเอียดการขอใช้ระบบงาน e-Learning ของพนักงานและลูกจ้างใหม่

หากพบข้อสงสัยการใช้ระบบงาน e-Learning กรุณาติดต่อที่ e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ID Line : @CFP1638A 

Login เข้าระบบ LMS

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน