GSB e-Learning

Web Link

QRcode Line KM&elearning
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเรา

ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติผลการอบรมผ่านระบบ e-Learning และ Web HR

1.พนักงานสามารถตรวจสอบประวัติผลการอบรมของปีปัจจุบันผ่านระบบ e-Learning   ได้ที่ My Grades (ซึ่งจะแสดงประวัติผลการอบรมของปีปัจจุบันเท่านั้น)

2.ประวัติผลการอบรมของปีก่อนหน้านี้สามารถตรวจสอบผลได้ที่ระบบ HR ไปที่  ข้อมูลบุคลากร >ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม >ประวัติการฝึกอบรม >2.ระบบบริหารการเรียนรู้ (LMS) 

Login เข้าระบบ LMS

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน