GSB e-Learning

เกี่ยวกับโครงการ e-Learning ธนาคารออมสิน

 

          ธนาคารออมสิน มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการผลักดันและสนับสนุนให้บรรลุสู่เป้าหมาย “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)” ของธนาคาร ฉะนั้น การที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Learning) โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

 

        เพื่อให้พนักงานทุกระดับตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดสายงานส่วนกลางหรือสายงานกิจการสาขา ก็สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ได้อย่างเท่าเทียมกัน

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน